پس از انتخاب نوع محصول ، لیست انتخاب محصول نمایش داده میشود.